STEM Eğitiminin SWOT Analizi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

STEM Eğitiminin SWOT Analizi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

6 Temmuz 2022 Stem eğitim yaklaşımının günümüz için önemi Nedir? STEM TANIM STEM yöntemiyle öğretim 0
Tehditler ve Fırsatlar – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

STEM Eğitiminin SWOT Analizi

Bu Özet neden önemlidir? Yedi ana nedeni özetliyoruz:

1. Özet, odak noktası STEM eğitimi olan farklı türdeki eğitim organizasyonlarını ele almaktadır.
2. Özet, genel olarak yönetimsel bir perspektiften ve özel olarak SWOT analizinden farklı türdeki eğitim organizasyonlarını analiz eder. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar örneğinde çok yaygın olan bu tür bir inceleme, eğitim örgütlerine yeni bir ışık tutmaktadır.
3. Eğitim örgütleri, diğer örgüt türleri gibi ele alınmalıdır. SWOT analizi diğer kuruluşlara fayda sağlıyor ve katkı sağlıyorsa, eğitim kuruluşları da böyle bir analizden nasıl yararlanabileceklerini incelemelidir.
4. Genel olarak veriler ve özel olarak eğitim kurumlarıyla ilgili veriler erişilebilir ve şeffaf olmalıdır; Bu verilere göre karar verilebilir. SWOT analizi, bu verileri kullanmanın yalnızca bir yoludur; başka yollar da ortaya çıkarılmalı ve araştırılmalıdır.
5. Okullar, kolejler ve üniversite bölümleri gibi eğitim kurumlarının, eğitimdeki mevcut reformlara paralel olarak genellikle büyük değişikliklerden geçmesi gerekir. SWOT analizi onları bu tür süreçlerde yönlendirebilir.
6. Farklı organizasyon türleri arasında işbirliği çok önemlidir. Bölüm 3, bu tür işbirliklerinin zorluklarını, yani eğitim sistemi ve üniversite araştırmacıları arasındaki işbirliğini vurgulamaktadır. SWOT analizi, bu tür kuruluşların kaynaklarından ve güçlü yönlerinden daha iyi yararlanmak için ortak hedefleri ve çıkarları ve fırsatları tanımalarına, boşlukları ve yanlış iletişimlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.
7. Eğitim örgütleri rekabetten kaçamazlar. SWOT analizi, güçlü yönlerini belirlemelerine ve hem zayıf yönlerinin üstesinden gelmek hem de benzersiz özelliklerini ve başarılarını teşvik etmek için bu güçlü yönleri nasıl kullanacaklarını yönlendirmelerine yardımcı olabilir.

Eğitim Sistemi ve Akademi Arasındaki İletişim Kanalları

Son olarak, kültürel uçurumu tutarlı bir şekilde kapatmak için eğitim sistemi ve akademi arasındaki söylemi sürdürmek için, ilgili kurumlardan birinin (MEB, akademi) ve ikinci ve üçüncü sektör kuruluşlarıdır.

Örneğin, genellikle her iki sistemde de çalışan doktora öğrencileri eğitim ve akademi iki yönlü iletişim yolları olarak hizmet edebilir. Yanıt verenlerin yalnızca %40’ı bunları ithal iletişim kanalları olarak belirtse de, çift yönlü iletişim yolları olarak hizmet etme potansiyellerinin şimdiye kadar yeterince kullanılmadığına inanıyoruz.

Doğru destekle ve belki program gereksinimleri gibi bazı kurumsal önlemlerle kültürel uçurumun kapatılmasına katkıları artırılabilir.

Genel olarak, akademi ve eğitim uygulamaları arasındaki iletişim kanalları, “araştırma hizmetleri sağlamaktan” bir ortaklık modeline geçiş modelini yansıtmalıdır. Açık bir mesaj vermelidirler: Araştırma sadece akademisyenler için değil, aynı zamanda ve hatta belki daha da önemlisi, araştırma projelerine aktif katılım yoluyla uygulamalarını geliştirebilecek okul müdürleri ve öğretmenler için önemlidir.

Bu öneri, “ortaklık araştırmasının yeni biçimlerinin amaç, yorumlama ve raporlamada karşılıklılığın önemi ve çoklu bakış açılarının gücü hakkındaki temel varsayımlara dayandığını” öne süren Cole ve Knowles (1993) tarafından desteklenmektedir.

Bu modelde ayrıca, sorgulama sürecindeki her bir ortağın özel ve önemli bir uzmanlığa katkıda bulunduğu ve örneğin sınıf öğretmeni ile üniversite araştırmacısı arasındaki ilişkinin çok yönlü olduğu ve güçlü bir hiyerarşik olmadığı anlayışı da ima edilmektedir”.


STEM TANIMI
Stem eğitim yaklaşımının günümüz için önemi Nedir
SWOT analizi
STEM basamakları
STEM yöntemiyle öğretim
DergiPark
Bilgi Temelli Hayat Problemi nedir
SWOT analizi Örnekleri


Bir fırsat olarak CHE değerlendirme raporu

Konferans sırasında CHE değerlendirme raporundan temel olarak zayıflıkların bir göstergesi olarak bahsedilmiş olsa da, İsrail akademik söylemindeki mevcut öneminin önemli bir fırsat olarak hizmet ettiğine inanıyoruz.

Giriş bölümünde belirtildiği gibi, 2012-2014 döneminde, tüm İsrail üniversitelerindeki yedi eğitim bölümü, STEM Eğitiminde İsrail Yüksek Öğrenim Konseyi (CHE) 64 3 Araştırma-Uygulama Ortaklığından oluşan uluslararası bir komite tarafından değerlendirildi.

Araştırma ile ilgili olarak, rapor şunları belirtir:

• Bagrut gibi konuları veya Mikrah gibi müfredatına özgü konuları veya laik, dini-Siyonist, Arap ve Haredi [Ultra-ortodoks] sistemlere bölünmüş bir eğitim sisteminin zorluklarını araştırmak, her birinin kendi amaçları, ideolojileri ve devlete karşı tutumları olan, uluslararası dergilerin editörlerine hitap etmekten daha az değerli görülüyor. İsrail’in eğitim sistemini benzersiz kılan konuların, bilim adamları tarafından en az çalışılan konular olması acı bir ironidir.

Bu rapor genel olmasına ve genel bir resmi tanımlamasına rağmen (yani sadece STEM eğitimi konusunda değil), bu eleştirinin STEM eğitimi (“akademik kültür ve yapı” olarak) açısından da en azından kısmen doğru olduğunu varsaymak mantıklıdır. 

Rapor, farkındalık yaratmanın ve tartışmanın yanı sıra, eğitim okullarını programlarını ve eğitim sistemiyle olan bağlantılarını yeniden değerlendirmeye teşvik etti. Kamuya açık erişilebilirliği sayesinde rapor, CHP’leri geliştirmek için diyaloğa dahil olan tüm taraflar için bir referans noktası olarak hizmet edebilir. Bu anlamda, “koridor konuşmasını”, gelecekteki iyileştirme çabalarının etrafında inşa edilebileceği uygulanabilir bir esere dönüştürdü.

Verildiği gibi, onaylayan katılımcılar tarafından “sektörler arası farkındalık” fırsatı, RPP’leri teşvik etmek için kullanılması gereken en büyük fırsat olarak değerlendirildi. 29 kişiden yirmi beşi (25) bunu, uluslararası testlerdeki puanlarla ilgili olarak veya yüksek teknoloji topluluğunun STEM eğitimli iş gücü talepleri ile ilgili olarak en önemli fırsat olarak seçti.

CHE’de yer alan fırsatlar, yanıt verenlerin çoğu için daha az netti ve yalnızca dördü bunu en önemli fırsat olarak seçti (fırsat olarak tanımlanmayla ilgili olarak orta düzeyde bir anlaşma puanı 2.0 almış olsa da). Bu, CHE raporu hala çoğunlukla nispeten küçük çevrelerde bilindiği için makul görünüyor.

Sonuç

Bu bölüm, eğitim sisteminden ve akademiden uygulayıcıların halihazırda dahil oldukları RPP’lere ilişkin algılarını ve bu tür RPP’lerin nasıl geliştirilebileceğini keşfederek İsrail’deki STEM eğitimindeki RPP’leri analiz etmektedir. Konuyla ilgili söylem bir boşlukta yürütülmez; bu tür RPP’lerin İsrail’in STEM konularındaki başarılarını destekleyebileceği ve İsrail’in bu alanlardaki rekabet avantajlarına katkıda bulunabileceği, çalışmalarımızda doğrulanan genel anlaşmaya derinden kök salmıştır.

Bu bölümün bulgular bölümü, RPP’lerin mevcut durumunun SWOT analizini sunar. SWOT analizinin her bir bileşeninde tanımlanan faktörleri özetler. Ayrıca İsrail’de STEM eğitiminde RPP’lerin teşvik edilmesi için gerçekleştirilebilecek önerilerde bulunuyoruz. Değişim süreçleri uzundur (bazen birkaç on yıl) ve tüm sektörlerden kavramsal bir değişim gerektirir. Ancak, diğer ülkelerin bize söylediği gibi yapılabilir.

Mevcut çalışmanın da çeşitli sınırlamaları vardır. İlk olarak, verilerin toplandığı formlar nedeniyle, akademi, eğitim sistemi veya genel İsrail kamuoyundaki tüm görüşleri temsil etmek zorunda değildir. İkincisi, RPP’leri ve araştırmacıların eğitim pratiğine katılımını değerli ve önemli olarak gören kendi kişisel inançlarımız tarafından lekelenmiştir. Bu inançtan dolayı konferansı ve etrafındaki bu çalışmayı geliştirdik ve şu anda bizi STEM eğitiminde RPP’leri teşvik etmenin yollarını aramaya devam etmemize yol açan bu inançtır.

Bu bölüm yalnızca bir veri raporu ve analizi değildir; aynı zamanda, yazma süreci boyunca, akademi ve MEB arasındaki diyaloğun bir devamı olarak hizmet etmektedir. Şu anda, Baş Bilim İnsanı Vekili ve üçüncü sektörden rakamlarla birlikte, akademi ve eğitim alanı arasındaki kültürel uçurumu kapatmaya başlamak için sürekli büyüyen bir girişimde bu diyaloğu ilerletmek için yollar arıyoruz.

Çalışmamızın araştırma popülasyonunu ve kapsamını genişletecek, tartışmaya daha fazla öğretmen ve okul müdürünü dahil edecek, bu çok sektörlü söylemin bir sonucu olarak başlatılacak yeni girişimleri değerlendirecek ve son olarak katılımcıların katılımını dikkate alacak şekilde sürdürmeyi umuyoruz. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir