Hedef Değerlendirme – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hedef Değerlendirme – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

13 Temmuz 2022 Bireysel performans hedefleri Örnekleri Hedef Bazlı performans DEĞERLENDİRME Örneği Performans hedefleri Örnekleri 0
Ticari Yazılım Geliştirme 

Hedef Değerlendirme

Çok sayıda geçerli finans el kitabı, bir şirketin veya daha genel olarak bir yatırım fırsatının değerlendirilmesi için yöntemler ortaya koysa da, aslında pratikte en çok kullanılanlar temelde iki tanesidir: nakit akışlarını iskonto etme yöntemi ve piyasa çarpanları yöntemi. NAKİT AKIŞLARINI iskonto etme yöntemi DCF uygulaması için tanımlanmıştır.

Bu yaklaşım, girişimin (veya şirketin) belirli bir dönem için gelecekteki nakit akışlarının beklentisi ve her dönemin nakit akışının bir iskonto katsayısına bölünmesiyle belirlenen bugünkü değere dönüştürülmesine dayanmaktadır.

İndirim katsayısı, yatırımcının girişime sermaye yatırması için gereken getiriyi yansıtır. Yukarıdakilere atıfta bulunarak, değerlendirme hissedar açısından yapılır ve ardından öz sermayeye nakit akışına (FCFE) atıfta bulunulursa, gerçekleşme katsayısı Ke’dir.

Değerlendirme bir şirket açısından ve daha sonra firmaya nakit akışı (FCFF) açısından yapılırsa, WACC’yi iskonto etme katsayısı. Nakit akışı tahmini döneminin sonunda (plan dönemi veya açık dönem), plan dönemi sonunda gelecekteki nakit akışlarının değerine karşılık gelen şirketteki ölçek değeri tahmin edilir. Bu şekilde belirlenen değer daha sonra açık dönemde kullanılan aynı iskonto faktörü kullanılarak iskonto edilir ve plan dönemindeki nakit akışlarının bugünkü değerine eklenir.

DCF metodolojisi altında üç farklı yaklaşım vardır: Bileşik yöntemi, bu yöntem artacak herhangi bir ileriye dönük nakit akışı olmadığında veya sabit bir oranda büyümesi beklendiğinde kullanılır. Beklenen büyüme sıfır ise, girişimin değeri sabit nakit akışının sürekli kapitalizasyonuna karşılık gelir.

Değişken büyümeyi değerlendirme yöntemi, birçok şirket güçlü büyüme dönemlerinden geçer ve bunu daha yavaş ve istikrarlı bir büyüme aşaması izler.

Uygulamada, bu tür şirketleri değerlendirmek için iki bileşen eklersiniz: güçlü büyüme döneminin nakit akışlarının plan dönemine (veya açık döneme) karşılık gelen bugünkü değeri ve oluşturulan nakit akışlarının bugünkü değeri nakit akışlarının zirvede olduğu istikrarlı büyüme dönemindedir.

Terminal değeri, kapitalizasyon oranının, plan dönemi boyunca sermaye maliyeti ile nakit akışı büyüme oranı arasındaki fark olarak tahmin edildiği, nakit akışının sürekli kapitalizasyonundan oluşan Gordon modeli kullanılarak belirlenir.

Yatırım fırsatlarının belirlenmesinde nakit akış rejimindeki tahmini büyüme oranı önemli bir faktördür. Büyüme oranı g’nin tahminindeki öznellik düzeyi göz önüne alındığında, girişimin değerini belirleme bağlamında bir duyarlılık analizine bu parametreyi her zaman geçersiz kılmalısınız.


Performans hedefleri Örnekleri
Hedef Bazlı performans DEĞERLENDİRME Örneği
Bireysel performans hedefleri Örnekleri
Hedef bazlı performans DEĞERLENDİRME
Hedef bazlı performans ve yetkinlik değerlendirme sistemi enerji Bakanlığı
Bireysel hedef Örnekleri
Muhasebe performans hedefleri örnekleri
Yetkinlik BAZLI Performans DEĞERLENDİRME örneği


Bu, bu parametre için bir değer aralığı vermek ve bu parametrenin varyasyonu ile girişimin değişen değerini doğrulamak anlamına gelir. Uzun vadeli büyüme oranı, normal olarak, bir bütün olarak ekonominin büyüme oranını veya değerlendirmek için şirketin faaliyet gösterdiği endüstrinin büyüme oranından daha az veya ona eşittir. Pratik açıdan, büyüme oranı, istisnai olaylardan arındırılmış şirketin veya endüstrinin ağırlıklı ortalama tarihsel büyüme oranlarına referansla belirlenebilir.

Nakit akışının belirlenmesinde açık plan döneminin uzunluğunu belirlemek için, değerlendirilecek faaliyetin mevcut büyüme oranı arasındaki fark uzun vadeye göre ne kadar büyük olursa, bu sürenin o kadar uzun olması gerektiğini sezgisel olarak kabul edebilirsiniz. 

Pratikte sıklıkla kullanılan bir diğer temel kural ise, eğer ölçek değeri toplam değerin çok yüksek bir yüzdesini temsil ediyorsa, örneğin %70-80’i aşıyorsa, insi- dansı azaltmak için açık süreyi uzatmanızı tavsiye ederiz.

Piyasa Katları Yöntemi, bilimsel olarak nakit akışlarının iskonto edilmesinden çok daha az katıdır, ancak ortaya çıkan nesnel sınırlara rağmen, birleşme ve satın alma işlemlerinin değerlendirilmesi için uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem, her zaman kabul edilebilir olmayan, piyasanın belirli bir işletmeye tanıdığı değerin, farklı işletmelerle ilgili ancak benzer özelliklere sahip (aynı sektöre ait olmak gibi) mevcut tüm bilgileri içermesi ilkesine dayanmaktadır.

Bu yaklaşıma dayalı olarak, belirli bir işletmenin değeri, aynı sektördeki diğer şirketlerin piyasa değeri ölçütlerini değerlendirmek üzere şirkete uygulayarak belirlenir.

Birleşme ve satın almalarda en sık kullanılan ölçü, aynı sektördeki şirketlerin EV/FAVÖK oranı veya aynı sektördeki şirketlerle ilgili son işlemlerdir. Değerlendirmeye daha bilimsel bir yaklaşım, bu yöntemin yalnızca analitik bir değerlendirme ve hedef şirketin spesifikasyonu ile elde edilen değeri kontrol etme yöntemi olarak kullanılmasını önerebilir.

Karşılaştırılabilir şirketlerin yöntemi, borsada işlem gören şirketlerin analistinin, şirkete büyük ölçüde benzeyen bölümünün değerlendirilmesini içerir. Bu yöntemin avantajı, objektif piyasa değerlerine dayalı değerlendirme yapılmasıdır.

Şirketlerin Ürünleri, Pazarları, Büyüklüğü, Borçluluğu 

Karşılaştırılabilir işlem yöntemi kavramsal olarak yukarıdakine benzer, ancak hedef şirketin değerini tahmin etmek için kullanılan katlar, karşılaştırılabilir şirketlerin son satış işlemlerine atıfta bulunur. Bu yöntemin ana sınırlaması, elbette, yakın zamanda işlem nesnesi olacak karşılaştırılabilir şirketleri bulma yeteneğidir.

Alıcılar, önceki sahibi tarafından ciddi şekilde engellenen bir işletmeye sahip olacaklardır. Alıcılar daha sonra stokları yeniden oluşturmak ve eski faturaları ödemek için para harcamak zorunda kalıyor ve alacak avantajına sahip değiller.

“Güçlü Yönler” ile ilgili olarak, bazı akademisyenler, işi gelecek nesillere devretme konusundaki ilgileri göz önüne alındığında, aile şirketinin satın almalar yapma eğilimini uzun vadeli ufuklarının bir ifadesi olarak kabul etmektedir.

Hissedarlar ve yöneticiler arasındaki yakınlaşan beklentiler, özellikle aile kontrolünün yüksek olduğu aile şirketlerinde vekalet çatışmalarını azaltmaktadır. Aslında vekalet teorisyenlerine göre, çoğunluk menfaatinin daha yüksek bir boyutu, yöneticilerin kararlarını kontrol etmek için daha fazla güç verir.

Aile yapısı bazı “Fırsatları” besleyebilir ve firmanın stratejik seçimleri üzerinde bazı etkiler yaratabilir. Bu nedenle aile şirketlerinin davranışları, aile kültürünün damgasını vurduğu stratejik bir yönelimi takip eder. Kaynağa dayalı bir görüşe göre, aileye özgü sosyal sermaye, aile tarafından sağlanan stratejinin sürekliliği ve istikrarı için de M&A faaliyetinde önemli bir fırsatı temsil eder.

Öte yandan, birleşme ve satın alma operasyonları büyük yatırımlar gerektirir ve artan entegrasyon maliyetleri üreterek belirsizlik ve risk açısından önemli etkiler yaratabilir. Literatürün bir kısmı, aslında, aile yapısının büyüme stratejileri için bazı “Zayıf Yönler” ve “Tehditler” ifade edebileceğini göstermektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir