STEM Eğitiminin SWOT Analizi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

STEM Eğitiminin SWOT Analizi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

30 Haziran 2022 STEM basamakları Stem eğitim yaklaşımının günümüz için önemi Nedir STEM TANIMI 0
Temel Analizler   – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

STEM Eğitiminin SWOT Analizi

Bu çalışma, STEM öğretmenlerinin (a) mesleklerini, (b) öğrettikleri eğitim sistemini ve (c) sistemin onları ve STEM mesleğini nasıl algıladığını karakterize etmeyi amaçlayan bir çalışmayı anlatmaktadır. 

Eylül 2012’de yayınlanan Dünya Ekonomik Forumu’nun 2012-2013 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporunda, İsrail yenilikçi yeteneği nedeniyle dünyada üçüncü sırada yer alırken, öğrencilerinin matematik ve fen alanındaki başarıları için yalnızca 89. sırada yer aldı. Bu bulgular ışığında İsrail’de STEM eğitiminin geliştirilmesi gerekmektedir.

Gerçekten de, son birkaç yılda, özellikle İsrail’de ve genel olarak dünya çapında STEM eğitimini ele alan birkaç rapor yazılmıştır. Ancak, bu raporların incelenmesi, mesleğin zorluklarını ve zorluklarını iyi bilen bu mesleğin kadın ve erkeklerinin öğretmenlerinin sesinin olmadığını ortaya koymaktadır.

Bu nedenle çalışmanın amacı, STEM öğretmenlerinin İsrail eğitim sisteminde STEM eğitimi algısını karakterize etmektir. Bu amaç araştırma sorusuna yol açtı: STEM öğretmenleri İsrail’de STEM eğitimini nasıl algılıyor?

Veri toplamak için kullanılan birincil araştırma aracı, İsrail genelindeki liselerden 12 kıdemli STEM öğretmeni (bundan böyle “STEM öğretmenleri” olarak anılacaktır) ile derinlemesine görüşmelerdi. Görüşmelerde öğretmenlerden İsrail eğitim sisteminin bir SWOT analizini yapmaları istendi.

SWOT analizi, bir kuruluşun stratejisinin faaliyet gösterdiği çevreyle olan ilişkisini incelemek için kullanılan bir yöntemdir. Veriler, katılımcı okullara gönderilen çevrimiçi bir anket yoluyla da toplanmıştır.

Veri analizi, STEM öğretmenlerinin uğraştığı ve çalıştıkları organizasyonda profesyoneller olarak öğretmenlere odaklanan beş farklı çatışmayı ortaya çıkardı: (a) mesleki fırsatlar çatışması; (b) meslek algısı çatışması; (c) STEM eğitimi çatışması üzerine söylem; (d) akademik özgürlük çatışması; ve (e) öğretmenin statü çatışması.

Aşağıda, Teorik Arkaplan, bürokratik profesyonel çatışmanın özünü, profesyonelliğin özelliklerini, çatışmanın gelişiminin kaynaklarını ve eğitim kurumlarında kariyer ve mesleki gelişimi gözden geçirmektedir.

Araştırma yapısı bölümü, çalışmada kullanılan araştırma araçlarını ve araştırma katılımcılarını sunar. Bulgular bölümü, bürokratik-profesyonel çatışmasının beş farklı tezahürünü tanımlar. 

Bürokratik-Mesleki Çatışma

Örgütsel sosyolog, aşağıdaki çatışma tanımını sağlar:

Çatışma, sosyal varlıklar içinde veya arasında uyumsuzluk, anlaşmazlık veya uyumsuzlukta kendini gösteren etkileşimli bir süreç olarak özellikle, profesyonel normlar ile örgütsel veya bürokratik normların çatıştığı ve bu çatışmanın profesyonellerin amaçlarını gerçekleştirmelerini sağlayamadığı bir bürokratik profesyonel çatışma ortaya çıkar.

Çatışma yönetimi, amacı bir çatışmanın olumsuz yönlerini sınırlamak ve olumlu yönlerini geliştirmek olan, olumlu yönlerin olumsuz yönlerine eşit veya onları aştığı noktaya kadar stratejilerin uygulanmasıdır.

Ayrıca, çatışma yönetiminin amacı, öğrenmenin iyileştirilmesidir, bu da organizasyonun etkinliğinin ve performansının artmasına yol açar. Çatışma yönetiminin amacı, tüm çatışmaları ortadan kaldırmak veya çatışmalardan kaçınmak değildir, çünkü çatışmalar zaman zaman gruplar ve kuruluşlar için değerli olabilir.

Okullarda bürokratik hiyerarşik yapı, öğretmenlerin müdüre itaat etmesi gereken otoriteyi vurgular. Okul müdürünün, bürokratın kararlarına birçok durumda örgütün politikası, yani eğitim sistemi rehberlik ederken, öğretmenlerin, yani profesyonellerin kararlarına mesleki bilgileri ve birikmiş deneyimleri rehberlik eder; böylece bir çatışma yaratılır.

Bu araştırmaya katılan STEM öğretmenleri profesyonel olarak algılanırken aynı zamanda araştırma bulgularında da ifade edildiği gibi bir çatışma sergilemişlerdir.


STEM TANIMI
Stem eğitim yaklaşımının günümüz için önemi Nedir
Stem nasıl ortaya çıktı
STEM basamakları
DergiPark
SWOT analizi
STEM eğitimi Özellikleri
STEM yöntemiyle öğretim


Profesyonelliğin Özellikleri

Profesyonellerin faaliyet gösterdiği mesleki normları anlamak için profesyonel davranışın özellikleri sunulmaktadır. Hall, profesyonelliği sınıflandırmak için beş karakterli bir ölçek tanımladı. Bu ölçek daha sonra çeşitli meslek gruplarında profesyonelliği değerlendirmek için kullanılan alternatif ölçeklerle karşılaştırma için bir temel oluşturdu.

Araştırmaya katılan STEM öğretmenleri, bulguların da göstereceği gibi, profesyonelliğin bu özelliklerinin birçok kriterini karşılamaktadır.

Hall tarafından formüle edilen ve daha geniş bağlamında profesyonelliğe atıfta bulunan beş profesyonel özellik, öğretmenlik mesleği bağlamında Hativa’nın profesyonellik tartışmasına ek olarak aşağıda açıklanmıştır.

(a) Profesyonel topluluk üyeliği: Profesyonel topluluk üyeliği, bir kişinin ana referans olarak profesyonel kurumları kullanarak profesyonel topluluğa aktif olarak dahil olma derecesi anlamına gelir. İnsanlar, profesyonel yayınları okumak ve konferanslara katılmak gibi etkinlikler aracılığıyla profesyonel topluluklarıyla yakından özdeşleşirler.

Öğretimle ilişkili olarak profesyonelliğin özelliklerine atıfta bulunan Hativa’ya göre, öğretmenler sınırlı sayıda sınıf ve okuldaki deneyimlerine dayanarak yıllar içinde yalnızca yerel bilgi edinirler.

Bununla birlikte, profesyonel bir eğitimciler topluluğunun varlığı hayati önem taşımaktadır, çünkü bu topluluk aracılığıyla üyeleri, kişisel toplantılar, sınıf ziyaretleri, konferanslar, seminerler ve ileri eğitim kursları ve profesyonel dergilerdeki yayınlar yoluyla bilgilerini birbirleriyle paylaşabilmektedir. .

(b) Sosyal yükümlülük: Sosyal yükümlülüğün tanınması veya kamu yararına hizmet etme yükümlülüğü, geleneksel mesleklerin temel özelliklerinden biridir. İkisi çatıştığında, profesyonellerin kendi kişisel kazançlarını halka hizmet etmeye tabi tutmaları beklenir.

Bu yaklaşım, hukuk ve tıp gibi meslek dallarının, mesleki davranış kurallarının bir parçası olarak hizmetlerini ihtiyaç sahiplerine gönüllü veya ücretsiz olarak sunma zorunluluğu tanımalarına yol açmıştır. Bu bağlamda devlet okullarında öğretmenlik yapmak, gençleri yetişkin yaşamına hazırlamak ve yetiştirmek açısından topluma hayati bir hizmet sunmaktadır.

(c) Profesyonel topluluk tarafından kendi kendini düzenlemeye veya düzenlemeye olan inanç: Geleneksel mesleki teorilere göre, bir mesleğe, kanunla düzenlenen bir lisans aracılığıyla hizmet sunma konusunda tekel hakları verilir. Buna karşılık, mesleği icra edenler yüksek düzeyde hizmet vermelidir.

Kendi kendini düzenlemeye olan inancın altında yatan mantık, meslekten olmayan kişilerin bir profesyonelin çalışmasının kalitesini yargılamaya yetkili olmamasıdır; bu nedenle, profesyonellerin çalışmalarını yargılamak için en nitelikli olanlar meslektaşlarıdır.

İsrail’de, öğretmenlik mesleği, öğretimin kalitesini düzenleyen ve öğretim bilgisini koruyan profesyonel bir topluluğa sahip olmamasına rağmen, her bir özel konu için eğitim sistemi temsilcisi olan ana denetçiler aracılığıyla müfredat denetlenir ve farklı dersler için öğretim standartları korunur.

(d) Mesleki bağlılık: Profesyonel özveri, profesyonelin, harici ücret eksik olduğunda bile işi yapmak istediği inancını “sahaya çağrı” duygusunu yansıtır. Bu, öğretmenlik mesleğinde baskın bir özelliktir.

Bir öğretmenin toplumdaki rolü, sosyal bir görevdir, çünkü bu meslekte finansal ücret, topluma hizmet eden diğer birçok meslekle karşılaştırıldığında yüksek değildir. OECD ortalaması, öğretmen maaşlarının benzer eğitime sahip akademisyenlerin maaşlarının %83’ünü oluşturduğunu göstermektedir.

(e) Özerklik talepleri: Özerklik talebi, profesyonellerin işleriyle ilgili kararlar alırken özgürlük özlemini ifade eder. Profesyonel takdir yetkisiyle çatışan dış baskılar, bu tür bir özerkliğin antitezidir.

Profesyonel sertifikalandırma ve kendi kendini düzenleme ihtiyacı gibi özellikler, özerklik talebini teşvik eder. Öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak, profesyonel öğretmenler günlük olarak, ders sırasında, ders hazırlarken veya meslektaşlarıyla veya okul yönetimi ile iletişim kurarken teorik ve pratik bilgilere dayalı mesleki yargılar ve kararlar verirler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir