SWOT Analizini Doğrulama  – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

SWOT Analizini Doğrulama  – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

3 Temmuz 2022 Fabrika SWOT analizi Örnekleri Kişisel SWOT analizi Örnekleri SWOT analizi örnekleri Word 0
Temel Analizler   – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

Araştırma Yapısı

Bu bölümde araştırma hedefleri, sorular, ortam, evren ve veri toplama araçları sunulmaktadır.

Araştırma hedefleri:

(a) İsrail’deki STEM eğitiminde RPP’lerin sahnesini ve bu ortaklıkların güçlü yanlarını, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini tanımlamak.
(b) (a)’ya dayanarak, amacı eğitim sisteminden akademiye ve tam tersi olmak üzere iki yönde bilgi akışını iyileştirmek olan tavsiyeler formüle etmek.

Bu araştırma hedeflerinden aşağıdaki araştırma soruları türetilmiştir.

Araştırma soruları

• STEM eğitiminde RPP’leri destekleyen hangi faktörler (güçler)?
• CHP’ler hem eğitim sisteminde hem de akademide ne gibi engellerle (zayıflıklar) karşılaşıyor?
• İsrail’de STEM eğitiminde RPP’ler hangi fırsatlardan yararlanabilir?
• STEM eğitiminde RPP’ler ne gibi tehditlerle karşı karşıya?
• RPP’ler hangi yollarla geliştirilebilir?

Araştırma Ortamı ve Katılımcılar

Araştırma popülasyonumuz, 24 Mayıs 2016’da gerçekleşen bir günlük konferans için Fakültemizde toplanan tüm sektörlerden İsrailli STEM eğitimi araştırmacıları ve ortaklarının bir bölümünü içeriyordu. Konferansın başlığı Sektörler Arası idi. 

Konferans gündemi sunuldu. Buna ek olarak, bulgularımızın doğrulama aşamasında, araştırma popülasyonu genişletildi ve İsrail’de STEM eğitimi ile ilgilenen çeşitli kuruluşlardaki yöneticiler ve kıdemli memurlar gibi ek paydaşları dahil etti – kamuda (örneğin, MEB), -kar ve kar amacı gütmeyen sektörler.

Konferansta yüz beş (105) katılımcı yer aldı: 62’si akademiden (%59), 26’sı eğitim sisteminden (%25), 4’ü sanayiden (%4) ve 13’ü STK’lardan ve hayır kurumlarından. (%12).

Veri Toplama Araçları

Veriler, konferans öncesinde, sırasında ve sonrasında aşağıdaki araştırma araçlarıyla toplanmıştır.

Anket öncesi ve sonrası

Konferansa kayıt yaptıran tüm konferans katılımcılarına çevrimiçi anketler dağıtıldı. Ankete yanıt vermek isteğe bağlıydı ve anonimdi.

Konferans öncesi ankette, araştırma gerekçesi açıklanmış ve katılımcıların RPP’lerle ilgili deneyimleri hakkında veriler toplanmıştır. Elli sekiz (58) katılımcı anketi yanıtladı: akademiden 35 (%60,3), eğitim sisteminden 14 (%24,1), hayır kurumlarından 4 (%6,9), sanayiden 2 (%3,4) ve 3 (%5,2) ‘diğer’i belirtti.

Konferans sonrası ankette3, katılımcılardan konferanstaki deneyimlerini yansıtmaları, gelecekteki RPP’lere dahil olma niyetlerini ele almaları ve İsrail’de STEM eğitiminde RPP’lerin tanıtımı için önerilerde bulunmaları istendi.

Kırk (40) katılımcı bu anketi yanıtladı: Akademiden 32 (%80), eğitim sisteminden 4 (%10), hayır kurumlarından 1 (%2,5) ve 3 (%7,5) ‘diğer’ cevabını verdi.


SWOT analizi Örnekleri
Kişisel SWOT analizi Örnekleri
Swot Analizi Nedir
Fabrika SWOT analizi Örnekleri
SWOT analizi örnekleri Word
Swot analizi nasıl Yapılır
SWOT analizi tablosu
Mağaza SWOT analizi Örnekleri


Proje özetleri şeklinde yuvarlak masalarda sunum için başvurular

Konferans katılımcıları, konferans temalarıyla ilgili araştırma çalışmalarının bir tanımını sunmaya davet edildi – İsrail’de STEM eğitiminde RPP’ler. Proje açıklamasına ek olarak, sunum, konferansta tartışma için aşağıdaki konuları içeriyordu:

• Projenin/araştırmanın İsrail STEM eğitimine olası katkısı.
• Akademik araştırma için proje/araştırma uygunluğu.
• Eğitim sistemiyle ortak çalışmalarda karşılaşılan fırsatlar ve engeller.

Yirmi yedi (27) araştırma açıklaması sunuldu ve analiz edildi. Başvurular beş başlık altında kategorize edildi: STEM eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim sistemlerinin yönetimi, matematik eğitimi, STEM eğitiminin sosyal yönleri ve öğretim beceri ve yöntemleri.

Bu araştırma çalışmaları, konferansın yuvarlak masa oturumunda tartışıldı. Beş yuvarlak masa toplantısı, uzmanlıklarına göre Fakültemizden öğretim üyeleri tarafından kolaylaştırıldı ve yönetildi. Her bir yuvarlak masa, tüm sektörlerden yaklaşık 20 katılımcıyı içeriyordu: 5-6 sunucu, akademiden 6-8 araştırmacı, eğitim sisteminden 5-6 uygulayıcı ve endüstri ve kar amacı gütmeyen STK sektöründen 3-4 temsilci.

Konferanstaki gözlemler

Konferans oturumları videoya kaydedildi ve aşağıdaki temalara göre analiz edildi:

• İsrail’de CHP’leri destekleyen faktörler/güçler.
• Katılımcıların RPP’lerde çalışırken karşılaştıkları engeller/zayıflıklar.
• İsrail’de STEM eğitimini teşvik etmek için hayata geçirilebilecek RPPS fırsatları.
• RPP’ler geliştirilirken dikkate alınması gereken tehditler.
• Diğer geçici temalar.

SWOT Analizini Doğrulama 

SWOT çerçevesi tarafından yapılan veri analizinin ardından, veri analizini, özellikle de RPP’lerin farklı faktörlerinin SWOT analizinin bileşenlerine ve önerilen tavsiyelere göre sınıflandırılmasını doğrulamayı amaçlayan bir anket dağıtıldı.

Doğrulama anketi iki aşamalı doğrulamadan geçmiştir. İlk aşamada, çeşitli geçmişlerden (doktora öğrencileri, öğretmenler ve STK’lar) 10 katılımcıya çevrimiçi bir anket (Doğrulama Anketi 1) dağıttık. Anket, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar veya tehditler olarak tanımlanan 14 faktörü rastgele bir sırayla listelemiştir.

Yanıt verenlerden bu faktörleri RPP’lere göre güçlü, zayıf, fırsat veya tehdit olarak sınıflandırmaları istendi. Bu ankete verilen tepkiler hemfikirdi: Hemen hemen tüm katılımcılar anketin kafa karıştırıcı olduğunu ve faktörleri anlayamadıklarını ve sorulduğunda kategorize edemediklerini belirtti. Yanıt olarak, doğrulama anketinin ikinci bir versiyonunu dağıttık (Doğrulama Anketi 2).

Doğrulama Anketi 2’de, katılımcılardan SWOT bileşenlerine göre yaptığımız kategorizasyona ne ölçüde katıldıklarını belirtmelerini ve faktörün başka bir SWOT kategorisine ait olduğunu düşündükleri takdirde alternatif bir kategorizasyon önermelerini istedik. Buna ek olarak, katılımcılardan her bir kategori için İsrail’deki CHP’lerin başarısı için en çok ve en az önemli olan faktörleri belirtmeleri istendi.

Son olarak, İsrail’de STEM eğitiminin teşviki için önerilen önerilerimizin her birine göre anlaşma düzeyini sıralamaları ve STEM eğitiminde RPP’lerin teşvik edilip geliştirilebileceği ek yollar önermeleri istendi.

Konferansın kendisinde farklı sektörlerin temsili dengeli olmadığı için, anket aynı zamanda STEM eğitimine katılan farklı kar amacı gütmeyen ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki bir grup yaşlıya da dağıtıldı.

Kırk bir yanıt alındı, bunlardan yalnızca 18’i konferansa katıldı (18’den 3’ü yalnızca kısmen), sektörler arasında şu dağılımla: %40 (n=17) akademiden ve %60’ı (n=25) ) akademik olmayan kurumlardan (biri iki sektöre aittir). Akademik olmayan kurumlardan %60’lık pay şu şekilde dağıtıldı: %24,4 (n = 11) STK’lardan, %19,5 (n = 9) eğitim sisteminden ve %17,1 (n = 5) sanayiden.

Doğrulama anketine verilen yanıtlar iki gösterge tarafından güvenilir bulunmuştur. İlk olarak, SWOT analizinde belirli bir faktörün uygun şekilde kategorize edilip edilmediğine ilişkin olarak nispeten yüksek bir anlaşma düzeyi ifade edilmiştir. İkinci olarak, her bir kategorideki en önemli faktörün göstergesi ile anlaşma düzeyi arasında tutarlılık gözlemlenmiştir.

Bu argümanları belirlenen güçlü yönlere göre gösteriyoruz. “STEM eğitiminde çoklu etkinlikler” gücü, bir gücü gösterip göstermediğine ilişkin olarak tanımlanan üç güçlü yön arasında en yüksek düzeyde anlaşmaya varmıştır ve aynı zamanda, yanıt verenlerin %47’si tarafından en önemli güç olarak seçilmiştir. diğer iki güçlü yön, katılımcıların %32’si ve %21’i tarafından en önemli güç olarak belirtilmiştir.

Ayrıca, ilgili olduğunda, SWOT analizinin her bir bileşenindeki en önemli faktörün seçimine göre sektörler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ele alıyoruz. Örneğin güçlü yönler söz konusu olduğunda, akademinin “geniş araştırma topluluğu” gücüne verdiği önemin, diğer sektörlerin bu güce atfettiği önemden daha büyük olduğunu görüyoruz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir